هراس

رو نداد به دیوار که تکیه دهد به خمیدگی ضربان قلبش.همان گوشه نشسته بود و جایی را به خیرگی گرفته بود نشانه که گم نشود میان درهمی گیج و منگ افکارش.تا دوام داشت توجیه هم بود که قانع باشد اندازه ی ظرفش.ایراد از غنچه ریز و چشمان درشت نشسته بر سفیدی ماه تاب گون صورتش بود.بارها سنگینی نگاه هراسان و هیز کوچه و بازار را حس کرده بود و تا بدنبال رد نگاه اطراف را چرخیده بود،سری به سرعت راهش را کشیده بود به امتداد نگاهش تا تلاقی چشمانش به شیفتگی ملموس زیبایی اش شرمنده نماند و بارها هم می شد که سماجت را با خشم پاسخ داده بود.چرخیده بود بدنبال ردی و مانده بود نگاه از زیبایی هراسان مرد به تماشا و او ابرو درهم می کشید به غیض و معنای آن دو خط که در هم می رفت ناخواندنی می شد تک تک اجزای صورتش و گم می شد آن هم ناز میان حجابی از خشم.میانی نگاهی از نفرت.این بار هم همان رد آمده بود و نشسته بود بر جای باقی مانده از سنگینی باقی و او چرخیده بود تا رد را ناسور کند به خطی،که مانده بود به تماشای آن همه سیاهی که راه افتاده بود به دیوار های شهر.رد هر پنجره را لرزانی پرده ای بر می داشت.لای هر دری نیمه ای باز مانده بود و دو چشم ایستاده بود به انگارش.عابری تنها ایستاده بود و سرش را طوری می چرخاند به چپ که از گذر او رد شود و بعد به راست که می آورد سرش را،حدقه خالی چشمخانه اش تلاقی امتداد نگاهش قرار می گرفت و قرار که می گرفت در هر چرخش لبخند می زد زن و سرش را بعد می چرخاند به مدامی این تکرار.ایستاده بود به تماشای عابر که با هر چرخش تکه ای از تنش محو می شد و آنقدر ایستاد تا حدقه خالی چشمان زن هم محو شد.رو نداده بود به دیوار که تکیه دهد به ضربان قلبش.همانجا نشسته بود و جایی میان بقایای طرح لبخند زن را گرفته بود به نشانه تا گم نشود میان درهمی اطرافش.نشسته بود و جایی را به خیرگی گرفته بود.بوی الکل می آمد.

 

بعد نامه ) : روزنامه اعتماد - پنجشنبه ٢٨ خردادماه ١٣٨٨
معجزه پیامکی رسانه ملی : در حالی که ارسال پیامک از پنجشنبه گذشته مسدود شده است رسانه ملی در یک برنامه از مردم خواست اس ام اس بفرستند و البته به قراءت چند پیامک پرداخت.دوشنبه شب در گفتو گوی خبری که با موضوع نقش نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات برگزار شد زیر نویس شماره پیامک ٣٠٠٢٢٣٠ را اعلام می کرد تا نظرات بینندگان را دریافت کند.در اثنای برنامه نیز مجری برنامه با اشاره به پیامک های دریافتی مواردی را به عنوان سئوال از مهمان برنامه پرسید.

/ 0 نظر / 5 بازدید