نامه ای از یک نابهنگام

کمی گنگ می شود بازی من و کلام ها که این روزها سخت بر زبان می اید و همان طور گنگ و بی قاعده بر کاغذ می نشیند.جور دیگری برای نشاندن درهمی کلامم بلد نیستم بانو.برای نوشتنشان راهی نمی دانم که شاید کمی بقاعده تر شود گفتارم و منظوم تر شود نوشتارم.چند بار باورم کنید که هرچه توانستم و داشتم بر بقاعدگیشان سعی کرده ام؛اما هرباره هاشان چنان آشی از کار درمی امد که معلوم نبود آشپزش چندتا بود که هم شور می شد هم بی نمک.مخلص کلام را که بخواهید بی شکایت هستم و راضی.نوع نوشتارم جور خودش را دارد و جور شما هم که بانو راضی است.می ماند این بین رضایت دو سه نفر خواننده که آن هم امید باید داشت به استمرار سایه هاشان که از سر لطف دستی بکشند هر از چند صباحی بر سر نابهنگامی درهم و برهم این درنگ ها که بعد از شما دلخوش به همین آمدن هاشان به روز می شوم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید