الکل نامه

به درشتی سینه های دختر همسایمان
به شب ناله های مادرش
به گودی پای چشم من
به هرزگی
به فیلم های مبتذل
جینگ، جینگ

به کاندوم 
به کورتاژ 
به قرص ها
به آلت
سلام

پی نوشت ) : الکل نامه را که شروع می کنم پاسی از شب می گذشت.۱۲ صفحه ای مکتوب شده و نانوشته های زیادیش ماند برای بعدتر.تکه هاییش را با شما گاز می زنم امشب و فردا شب و شب های دگر.کاملش را اما می خواهم برای خودم نگه دارم.

/ 5 نظر / 7 بازدید
خشايار

ما دوباره آمده ایم با همه تانم، ما آمده ایم با دست خالی.

گودو

چشام يهو وا شد!

سارا

سلام . به زيبايی تمام چيزهای منفور رو کنار هم قرار دادين .

محمد عرب زاده

همه اش را برای خودت نگه دار که کو تا هم دل در اين برهوت نفس؟ کو؟ کجا بود آن که بايد تعفن را کمی خوشگوار کرده باشد؟ من دلم سخت گرفته است از اين ميهمانخانه مهمان کش روزش تاريک! که به جان هم نشناخته انداخته است. هر چند تنی که در اين بيغوله رويای خواب می بينند کابوسشان مکدر می شود.

پرديس

الکل نامه... همين اسمش را می شود ديوانه شد و قبول کن که پيک به پيک تنهايي زدن تلخيش آنقدر زياد هست که بخواهيم حضور دوستان را مزه کنی...