کبود

من
سرشار از زندگی
شرمسار از تو
تمام می شوم

/ 3 نظر / 5 بازدید
زهره

به رنگ زندگی ...به رنگ مر گ....

Mehran

زندگی . آنگونکه هست . جذاب نیست زندگی . هست و تو هم . هستی زندگی . تنهایی . دلتنگی زندگی . خشونت.....